Pro koho je tato klinická studie určena?

Klinická studie VIABLE je určena pacientům trpícím metastazujícím kastračně-rezistentním karcinomem prostaty (viz sekce Rakovina prostaty), kteří splňují tzv. kritéria pro zařazení do klinické studie, zjišťovaná během screeningové fáze. Poté, co jsou těmto pacientům poskytnuty všechny důležité informace týkající se klinické studie i dostatek času na to, aby důkladně zvážili data z informačních materiálů pro účastníky studie, podepíší pacienti informovaný souhlas. Prostudování a porozumění informačním materiálům pro účastníky studie spolu s podepsáním informovaného souhlasu potvrzují, že pacient rozumí navrhovaným léčebným postupům a do studie vstupuje dobrovolně.

Možnost posoudit účast ve studii a případně do ní vstoupit nabídne pacientovi jeho lékař. Jakkoliv se pacient rozhodne, jeho rozhodnutí nijak neovlivní kvalitu poskytované zdravotní péče.