Ochrana osobních údajů

Všechny údaje získané od pacientů v průběhu studie budou zpracovávány v zabezpečeném režimu v souladu s platnými právními předpisy. Budou-li výsledky této studie publikovány, informace budou prezentovány takovým způsobem, aby účastníci studie nemohli být žádným způsobem identifikováni.

Regulační orgány, etická komise a další skupiny odborníků pověřené dohledem nad průběhem studie mohou vyžadovat přístup k záznamům z klinické studie, v nichž budou pacienti účastnící se studie identifikováni. Osobní údaje všech zúčastněných ovšem zůstanou utajeny i v případě, že jim tyto záznamy budou poskytnuty.